MORE+¡ñ  Journal reviewing

[Li Boya, Li Jiao, Yang Bo, Tang Yunman, Mao Yu, Qin Daorui, Chen Shaoji, Wang Xuejun]

[Absract] Objecti... [MORE...]

[PDF:879KB] (34)
[Liu Yakai1, Si Feng2, Wang Songyang2, Jia Ru1, Zuo Jia2, Li Qingbin2, Fan Maochuan2, Yang Jing3, Wen Jianguo3]

[Absract] Objecti... [MORE...]

[PDF:752KB] (16)
[Li Ning, Zhang Weiping, Tian Jun, Li Minglei, Song Hongcheng, Qu Yanchao, Han Wenwen]

[Absract] Objecti... [MORE...]

[PDF:704KB] (19)
[Yang Jing1, Lyu Lei2, Pu Qingsong2, Yang Shuai2, Wang Qingwei2, Lu Wei3, Wen Jianguo2]

[Absract] Objecti... [MORE...]

[PDF:1117KB] (19)
[Guo Huijie, Sun Xuerui, Li Shoulin, Zhang Tiejun, Xu Wanhua, Yin Jianchun, Yang Zhilin]

[Absract] Objecti... [MORE...]

[PDF:805KB] (11)
[Zhang Ye, Zhang Yin, Jiang Jiabin, You Long, Sun Qihang, Zhu Ziqiang, Chao Min]

[Absract] Objecti... [MORE...]

[PDF:693KB] (19)
[Zuo Jia1, Li Qingbin1, Jia Ru2, Wang Songyang1, Liu Yakai2, Si Feng1, Fan Maochuan1, Wen Jianguo3]

[Absract] Objecti... [MORE...]

[PDF:675KB] (14)
[Wen Yuwei, Jia Haiting, Wang Chunhua, Liu Tao, Yu Jiazhi]

[Absract] Objecti... [MORE...]

[PDF:1697KB] (13)
[Yang Zhenzhen, Li Jiayi, Liu Pei, Song Hongcheng, Zhang Weiping]

[Absract] Objecti... [MORE...]

[PDF:7071KB] (24)
[Shangguan Xuejuan1, Qu Shuangquan2]

[Absract] With a rapid d... [MORE...]

[PDF:676KB] (20)
[Ou Wenhui1, Xiao Wenfeng1, Xie Xinquan2, Chen Kaihong1, Fu Maxian3, Li Jianhong1, Duan Shouxing3]

[Absract] Insulin-like f... [MORE...]

[PDF:1187KB] (12)